Μειοδοτικός διαγωνισμός – Υλικά εκπαίδευσης για την ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣυνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα της Γραμματείας του ΔΙΕΚ Σερρών (Μεραρχίας 153, 62125 Σέρρες) συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο(Παράρτημα Α), μέχρι και την Τετάρτη 23-10-2019- και ώρα 18:30.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...