Μειοδοτικός διαγωνισμός (Βιβλία Πρακτικής, Απουσιολόγια, Κόλλες Εξετάσεων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης (Βιβλία Πρακτικής Άσκησης, Απουσιολόγια, Κόλλες Γραπτών Εξετάσεων), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Απαράβατος όρος συμμετοχής, είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...