Στεγαστικό Επίδομα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Κ5/9884/27-01-2023 εγκυκλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023με αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών...

Αιτήσεις Στεγαστικού Επιδόματος για Καταρτιζόμενους ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ είναι μέχρι 14/2/2023 και ώρα 23:59. Η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών...

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ-Αιτήσεις 1/2/2023 έως 14/2/2023

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β΄4634) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του...

Στεγαστικό Επίδομα Καταρτιζόμενων Δημοσίων ΙΕΚ

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο  ΦΕΚ 4634/τ. Β΄/02-09-2022 που αφορά στο Στεγαστικό Επίδομα Καταρτιζόμενων Δημοσίων ΙΕΚ-ΥΠΑΙΘ. Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει οδηγός χρήσης της εφαρμογής (ΕΔΥΤΕ), εγκύκλιος,  και περαιτέρω πληροφόρηση.