Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”

Τροποποίηση στην αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως : Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής : «Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας...