Συμβάσεις εκπαιδευτών εξαμήνου 2020Β

Για την ταχύτερη προετοιμασία προς συμβασιοποίηση των εκπαιδευτών του εξαμήνου 2020Β σας ενημερώνουμε ότι:

 

 1. Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προσκομίσουν υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν το καθεστώς απασχόλησής (άνεργοι/συνταξιούχοι/μερικής απασχόλησης ιδιωτικού τομέα ή πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού τομέα/Δημόσιοι Υπάλληλοι) που είχαν κατά την έναρξη του εξαμήνου. Παρακαλούμε να ελέγχεται ότι υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ από τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις.
 2. Οι εκπαιδευτές οι οποίοι εκδίδουν Τ.Π.Υ. οφείλουν να έχουν κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα σχετική με «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» (π.χ. 85.41.14, 85.59.19, 85.59.19.07 κλπ.) προσκομίζοντας παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό (ΚΑΔ). Επιπλέον θα πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είτε ότι εντάσσονται  στη παρ.9  του άρθρου 39 είτε ότι δεν εντάσσονται στην εν λόγω διάταξη. Παρακαλούμε να ελέγχεται ότι υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ από τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις.
  Στην περίπτωση που δεν διατίθεται κατάλληλος ΚΑΔ από τον εκπαιδευτή, η σύμβαση ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
 3. Οι συνταξιούχοι  με δική τους ευθύνη (μετά από συνεννόηση με τον ασφαλιστικό τους φορέα) συνάπτουν σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής ή μείωσης της σύνταξης τους.
 4. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία θα δηλώνουν ότι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, σε ποιόν φορέα εργάζονται, ότι οι αμοιβές τους δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια και ότι θα τις δηλώσουν στην υπηρεσία τους.
  Επίσης για τους υπαλλήλους που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κτλ.) υποχρεωτική είναι η προσκόμιση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου από το φορέα απασχόλησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.
  Παρακαλούμε μαζί με την Υ.Δ. Δημοσίου Υπαλλήλου να επισυνάπτεται και η Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου του εκπαιδευτή.
  Υπεύθυνες δηλώσεις κατάθεσης αιτήματος, ενημέρωσης υπηρεσίας κλπ. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
  Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου, η σύμβαση ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
 5. Για την διασφάλιση των ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτών απαιτείται να προσκομιστούν μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών στοιχείων τα αντίστοιχα αποδεικτικά (ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου), ΑΜΚΑ και εκτύπωση από το TAXIS NET των προσωπικών στοιχείων : ΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΦΜ ).
 6. Οι υπογραφές των εκπαιδευτών στις συμβάσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. Φωτοτυπημένες/σκαναρισμένες/εκτυπωμένες υπογραφές ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...