Μειοδοτικός Διαγωνισμός ? «Υλικά εκπαίδευσης ? Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα της Γραμματείας του ΔΙΕΚ Σερρών (Μεραρχίας 153, 62125 Σέρρες) συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο(Παράρτημα Α), μέχρι και την Δευτέρα 04-11-2019 και ώρα 17:00.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...