Μειοδοτικός διαγωνισμός ? Υλικά εκπαίδευσης για την ειδικότητα “Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων”

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα της Γραμματείας του ΔΙΕΚ Σερρών (Μεραρχίας 153, 62125 Σέρρες) συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο(Παράρτημα Α), μέχρι και την Τρίτη 03-03-2020- και ώρα 15:00.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...