Μειοδοτικός διαγωνισμός – Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4, toner

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και toner, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα της Γραμματείας του ΔΙΕΚ Σερρών (Μεραρχίας 153, 62125 Σέρρες) συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο, μέχρι και την Τρίτη 03-03-2030 και ώρα 15:00.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...