Μειοδοτικός Διαγωνισμός – Γραφική Ύλη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού Α4, Α3, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...