Ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”

Τροποποίηση στην αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως :

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής :

«Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), που απονέμεται κατόπιν επιτυχούς φοίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, χορηγείται βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας».

Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής :
«β. αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του Ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5
, ειδικότητας Ι.Ε.Κ “Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου” του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ή δίπλωμα αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1486 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1729 Β΄).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...