Εγγραφή επιτυχόντων με το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο 2022

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν απαραιτήτως από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και την Δευτέρα 12-09-2022 στο Δημόσιο ΙΕΚ Σερρών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.  Ώρες προσέλευσης 14:30 – 19:00.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στο Δ.ΙΕΚ Σερρών, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Παρατήρηση : Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στο email grammateia@iek-serron.ser.sch.gr

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται, πλέον των υποχρεωτικών δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ με το ακόλουθο κείμενο :

  1. Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Δ.ΙΕΚ Σερρών ως επιτυχών με το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 2022 στην ειδικότητα : (Συμπληρώνεται ανάλογα)__________________________________________
  2. Γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή μου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ν.4777/2021)
  3. Έχω λάβει γνώση του κανονισμού σπουδών και λοιπών υποχρεώσεων και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

 

Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ (https://diek.it.minedu.gov.gr)

Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...