Απαλλαγή από τη διά ζώσης εκπαίδευση για τις ομάδες υψηλού κινδύνου

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8.9.2020 ΚΥΑ (Β΄3780) (1ο συνημμένο), οι απουσίες των καταρτιζόμενων σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο καταρτιζόμενος ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
  2. Αν ο καταρτιζόμενος ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β΄1856) (2ο συνημμένο) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
  3. Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων από Νοσοκομείο που να βεβαιώνουν τα παραπάνω.

Για τους καταρτιζόμενους που απουσιάζουν, προβλέπεται η χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8.9.2020 ΚΥΑ (Β΄3780) (1ο συνημμένο):

  1. Εκπαιδευτής που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας, με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
  2. Εκπαιδευτής και εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β΄1856) (2ο συνημμένο) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στην έννοια των ομάδων αυξημένου κινδύνου ορίζονται στο έγγραφο που επισυνάπτεται στο παρόν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...