Αιτήσεις για απαλλαγή μαθημάτων 2019Α

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Κ1/180331/25-10-2018 με θέμα «Απαλλαγές από μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ», θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για απαλλαγή από μαθήματα των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Σερρών από Δευτέρα 25/02/2019 μέχρι Πέμπτη 28/02/2019.

Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.»

 

Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχει κατοχυρώσει ο καταρτιζόμενος σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

 1. είναι σαφώς διατυπωμένες
 2. έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

έχουν συνημμένα:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

 

Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

 1. είναι σαφώς διατυπωμένες
 2. έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

και έχουν συνημμένα:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία και
 • Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.

 

Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

 1. είναι σαφώς διατυπωμένες
 2. έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

έχουν συνημμένα:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...