Έναρξη Πράξης για την επιδότηση Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Περιγραφή της Πράξης

Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των καταρτιζόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των καταρτιζόμενων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Επωφελούνται 2.000 καταρτιζόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και από ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν  πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εξάμηνο της πρακτικής και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ειδικότερα, θα επιλεγούν 2.000 καταρτιζόμενοι για τους οποίους προβλέπεται:
– Η συμμετοχή σε θεωρητική εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση).
– Η τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών (ως 6 μήνες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή στη θεωρητική εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για τους καταρτιζόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση.
Η Πράξη υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων:
– Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
– Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
– Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
– Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ)
και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία δίνονται αναλυτικά πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην επίσημη πλατφόρμα της Πράξης στο σύνδεσμο: https://www.e-iekpraktiki.gr/.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΦΕΚ 3938/Β/26-08-2021 – Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Κ5/97484. «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...